İki sanatın kesişimi: Resmin öznesi olarak tiyatro

Kökeni yaklaşık 30 bin yıl öncesine dayanan ve mağara duvarlarına yapılan çizimlerle başlayan resim sanatı, bugüne kadar dinlerin, imparatorlukların, düşünce akımlarının ve farklı tarihsel dönemlerin etkisiyle konular, teknikler ve daha pek çok nokta açısından farklı yollar izledi. Sanatın bütünü beşeriyetin hayatını öyle veya böyle bir şekilde kaplarken alt dallarının da birbirlerine dokunması kaçınılmazdı. Bana göre başlangıcını…

SENTETİZM SANATI

Sentetizm terimi Paul Gauguin, Emile Bernard ve Louis Anquetin gibi post-empresyonist sanatçıların çalışmalarını empresyonizmden ayırt etmek için kullandıkları bir terimdi. Bu üç sanatçı 1880’lerin sonu 1890’ların başında bu akıma öncülük ettiler. Sentetizm, Cloisonnizm ve kendinden sonraki Sembolizm ile ilişkiliydi. Bu akımın sanatçıları şu 3 ayırt edici özelliği sentetize etmeyi amaçlar: Doğal formların dıştan görünüşü Sanatçının…

RÖNESANS (YENİDEN DOĞUŞ)

Rönesans, yeniden doğuş anlamına geliyor. Ortaçağdan sonra, hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan Rönesans dönemi, eski Yunan ve Roma kültürünü canlandırmayı amaçladı. O dönemde, anlamına uygun olarak, bilim alanında, sanat alanında çok önemli gelişmeler yaşandı. Dinsel bağnazlıklar yerini, yeni ve gerçekçi düşüncelere bıraktı. İdeal güzellik kavramı ortaya çıktı. İnsan ideal güzellik kavramı içinde ve ideal boyutlarda işlendi.…

ROMANTİZM SANATI

Romantizm Neo-Klasizm’e karşı gelişen bir akım olup kökleri 18.yy’ın sonlarına kadar gider. Romantik Akım’ın ortaya çıkmasında Fransız İhtilali sonrası Avrupa’da meydana gelen özgürlükçü ve milliyetçi akımların da etkisi büyüktür. Dini ve mistik özellikleri de olan anlayışın temelinde yatan his ve duygusallık dönemin hareketli yaşamından kaynaklanmakta ve değişen bir orta sınıf anlayışının yansıması olarak hareketlilik kazanmaktadır.…

ROMANESK SANAT

Avrupada 9. yy dan başlayarak 12.yy ortalarına kadar etkinlik gösteren sanat akımına Romanesk dönem ve ya Roman sanatı denir. Romanesk sanat deyince ilk akla gelen Ortaçağ’ın büyük manastır yapılarıdır. Romanesk kiliseler ise kalın taş duvarları, masif kuleleri ve heybetli görünümleriyle kimi zaman bir şatoyu anımsatırlar. Bu sebeple kiliseler dönemin sanat hareketlerinin takip edilebildiği en önemli…

ROKOKO SANATI

1715 – 1774 yılları arasında aydınlanma çağında ortaya çıkan Rokoko sanatı, daha çok dekorasyona yönelik olduğu için, bazı kaynaklarda ayrı bir üslup olarak yer alamayıp, Barok sanatın geç dönemi olarak anılmaktadır. Rokoko’nun sadece bir süsleme ögesi olarak görülmeye başlaması, aslında sakıncalı bir tutumdur. Sanatın anlatım olanaklarını alabildiğine kısıtlar, onu gerçeklerden koparıp yavanlaştırır. Bu yüzden kimi…

REALİZM SANATI

Realizm ya da gerçekçilik, bir estetik ve edebi kavram olarak 19. yüzyıl ortalarında Fransa’da ortaya çıkmıştır. Nasıl ki romantizm klasizme bir başkaldırı niteliğinde ise gerçekçilik yani realizm, hem klasisizme hem de romantizme bir başkaldırıdır. Amaç, sanatı klasik ve romantik akımların yapaylığından kurtarmak, yenilikçi eserler üretmek ve konularını öncelikle yüksek sınıflar ve temalarla ilgili değil, toplumsal…

ÖN-RAFFAELOCULUK AKIMI

19. yy. İngiltere’sinde ortaya çıkan, resim sanatını Rafael öncesine taşıyacaklarını savunan bir grup ressamın adıdır. Konularını genelde Kral Artur mitleri, ünlü dizeler vb. gibi kaynaklardan alırlardı. Genellikle kadınlar tablolarında gözeçarpar, dönemin tutuculuğuna karşıt olarak tanrıça modelinde kadınlar resmetmişlerdir. Önemli isimler arasında Dante Gabriel Rossetti, Evelyn De Morgan, Edward Burne-Jones, John Everett Millais sayılabilir. Kurucular o…

NOKTACILIK SANATI

Noktacılık ile yapılan resimlerde, çok sayıda ufak temel renk noktası, birbiriyle karıştırılmadan bir araya getirilerek izleyicinin gözünde çeşitli ara renklerin illüzyonu oluşturulur. Puantilizm, insan gözünün, birbirine yakın duran ufak renk noktalarını birleşik görmesi esasına dayanır. Bu tekniği başarıyla kullanabilmek, renk teorisi konusunda iyi bir eğitim gerektirir. Puantilizm tekniğini başarıyla kullanan ressamlar arasında Georges Seurat, Paul…

MANİYERİZM

Yüksek Rönesans’ın yaşandığı 16.yy. içinde çok önemli bir hareket olarak karşımıza çıkan maniyerizm, Rönesans’ın klasik dönemindeki Raphael, Bramente, Correggio, Michelangelo gibi sanatçıların tarzını esas alan, İtalyanca “maniera“ sözcüğünden kaynaklanan ve Osmanlıca “tasannuculuk “ sözcüğüyle karşılanan terim “yapmacık, yapmacıklı üslup” anlamına gelir. Rönesanstan Baroka geçişte bir ara dönem olan Maniyerizm, İtalyan sanatının 1520 ile 1590 yılları…